PERSONVERNRETNINGSLINJER FOR KUNDER HOS PROTECT A/S

Disse personvernretningslinjene er fastlagt av PROTECT A/S (samlet betegnet «PROTECT™», «vi», «oss» eller «vår» i disse personvernretningslinjene) og gjelder for PROTECT A/S’ virksomhet.

1. Om PROTECT A/S
PROTECT™ er en internasjonal virksomhet som produserer produkter til sikring mot tyveri og ran.

I forbindelse med driften av vår virksomhet samler vi inn og behandler personopplysninger med tanke på å oppfylle de formål som er beskrevet i disse personvernretningslinjene. PROTECT™ er dataansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysningene til disse formålene.
2. Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål til disse personvernretningslinjene eller til vår behandling av personopplysninger som ledd i driften av vår virksomhet, kan du kontakte oss her:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
DK–8260 Viby J

Telefon: 86 72 18 81

E-mail: info@protectglobal.com
3. Hvilke kategorier av personopplysninger samles inn?
Personopplysninger er all slags informasjon som i ett eller annet omfang kan knyttes til deg. Når du benytter våre nettsider, servicesystemer eller vår app, samles det inn slik informasjon. Det skjer f.eks. ved vanlig tilgang av innhold, eller hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev.

PROTECT™ vil typisk samle inn følgende opplysninger:
 • Navn, e-postadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfeller geografisk posisjon og språk.
 • Dine eventuelle kjøpsopplysninger. F.eks. dine personopplysninger som angitt ovenfor, virksomhetsnavn (hvis relevant), leveringsopplysninger så som leveringsadresse (hvis forskjellig fra fysisk adresse), ordreopplysninger så som navn, mengde, produktnavn, produktets serienummer, antall, kjøpsdato og forhandleropplysninger, betalingsopplysninger og vennehenvisning (hvis relevant).
 • Anmodninger om kundeservice og teknisk bistand som inneholder dine personopplysninger som angitt ovenfor, produktets serienummer, opplysninger om produktgaranti, kjøpssted og andre relevante opplysninger som PROTECT kan anmode om som ledd i ditt kundeforhold hos os.
 • Vi behandler dine innkjøpsordrer, gjennomfører kjøpstransaksjoner, sikrer levering av kjøpte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre en avtale som du evt. er part i.
 • Opplysninger om hvordan du navigerer i og mellom våre hjemmesider og de ressurser som du skaffer deg tilgang til, informasjon om din datamaskin, enhet og nettleser, herunder i noen tilfeller din IP-adresse, nettlesertype og annen maskinvare- og programvareinformasjon. Hvis du går inn på vår hjemmeside fra en mobilenhet, kan vi også samle inn et unikt identifikasjonsnummer tildelt din enhet.
Dessuten behandler vi personopplysningene dine etter følgende prinsipper:
 • Vi samler bare inn personopplysninger til spesifiserte og legitime formål.
 • Vi samler ikke inn personopplysninger ut over det som er nødvendig.
 • Vi anvender ikke personopplysninger til annet enn det formålet de er samlet inn for.
 • Vi overfører ikke personopplysninger til tredjepart med mindre vi har fått samtykke på forhånd.
 • Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at opplysningene er oppdatert, ved å oppfordre deg til å kontrollere personopplysningene dine med jevne mellomrom.
 • Vi vil ta behørige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine mot hendelig eller ulovlig ødeleggelse eller hendelig tap, endring, uautorisert videreformidling eller tilgang samt mot alle andre former for ulovlig behandling.
 • Med mindre det er anført, lagrer vi ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet de samles inn eller viderebehandles for, eller som er påkrevd ved lov.
4. Slik bruker vi personopplysningene dine

PROTECT™ behandler utelukkende personopplysninger i det omfang det er nødvendig i forbindelse med ditt kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold (i det det i hvert enkelt tilfelle tas høyde for eventuelle interesser) eller i henhold til gjeldende rett.

Opprettelse og administrasjon av ditt kundeforhold med PROTECT™ som ledd i driften av vår virksomhet, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk m.m. Alle statistikker og analyser utarbeides i anonymisert format og inneholder derfor ikke opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person. PROTECT™ kan dessuten i forbindelse med kundeadministrasjonen behandle opplysninger om våre kontaktpersoner hos våre kunder.

Administrasjon av leverandør- og samarbeidsforhold

PROTECT™ behandler personopplysninger i forbindelse med administrasjon av leverandør- og/eller samarbeidsforhold hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbeidspartner som PROTECT™ arbeider sammen med som ledd i driften av vår virksomhet, herunder opprettholdelse av vårt CRM-register med informasjon om våre kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Drift og vedlikehold av våre hjemmesider

Tilveiebringelsen av våre nettjenester på våre hjemmesider, herunder for å understøtte løpende evaluering og forbedring av våre hjemmesider.

Overholdelse av gjeldende lover og regler

Overholdelse av lover og regler som PROTECT™ er underlagt i forbindelse med driften av virksomheten eller for å oppfylle ulike innrapporterings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler som påhviler PROTECT™, herunder blant annet vår produksjonsstatistikk og kvalitetskontroll.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi anvender informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologi som f.eks. pixel og andre identifikasjoner for å huske dine preferanser med tanke på å forstå hvordan våre nettsider, servicesystemer og apper brukes, og for å tilpasse vår markedsføring. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin eller mobile enhet når du går inn på en nettside, og som gjør oss i stand til å: (1) gjenkjenne datamaskinen din, (2) lagre dine preferanser og innstillinger, (3) forstå hvilke nettsider du har besøkt, (4), forbedre brukeropplevelsen ved å levere og måle effektiviteten av innhold og annonser målrettet dine interesser, (5) foreta søk og analyse og (6) bistå med sikkerhetsmessige og administrative funksjoner. Noen informasjonskapsler plasseres i nettleserens cache, mens informasjonskapsler forbundet med Flash-teknologi lagres sammen med dine Adobe Flash Player-filer. Pixel er små elektroniske merkelapper med en unik identifikasjon integrert på nettsider, nettannonser og/eller e-poster, som er utviklet for å: (1) samle inn forbruksinformasjon så som eksponeringer for annonser eller klikk og åpning av e-post, (2) måle annonsens popularitet og (3) få tilgang til brukerens informasjonskapsler. Vi kan også samle inn opplysninger ved hjelp av andre metoder etter hvert som vi innfører ytterligere teknologi.

PROTECT™ anvender ikke personopplysningene dine til å treffe avgjørelser som kun er basert på automatisk behandling, herunder profilering.

PROTECT™ bestreber seg på å sikre at alle personopplysninger vi behandler, er korrekte og oppdatert. Vi ber deg derfor om å alltid underrette oss om eventuelle endringer i dine forhold (f.eks. endring av adresse eller betalingsopplysninger), slik at vi kan sikre at opplysningene alltid er korrekte og oppdatert.

Vil dine personopplysninger bli delt med noen?

Vi vil behandle eller dele personopplysninger, i henhold til følgende grunnlag:

 • Samtykke: Vi kan benytte dine person-opplysninger dersom du har gitt oss spesifikk tillatelse til å bruke de i et spesifikt tilfelle
 • Legitime interesser: Vi kan benytte dine opplysninger, om nødvendig, i forbindelse med legitime forretningsinteresser
 • Utførelse av kontrakt: Der hvor vi har inngått avtale med deg, kan vi behandle dine personopplysninger for å overholde betingelsene i kontrakten
 • Juridiske forpliktelser: Vi kan utlevere dine personopplysninger i tilfeller der vi er juridisk forpliktet til dette for å overholde gjeldende lovgivning og hvor offentlige myndigheter, i kraft av rettslige prosesser, rettskjennelser eller stevning (inkludert som tilsvar fra offentlige myndigheter) for å oppfylle kravene til nasjonal sikkerhet eller håndhevelse av lover.
 • Viktige interesser: Vi kan utlevere informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående potensielle brudd på våre retningslinjer, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mor sikkerheten til enhver person eller juridisk virksomhet, eller bevis i rettstvist der vi er involvert.

Mer spesifikt, vi kan benytte dine personlige opplysninger eller utgi din personlige informasjon i følgende situasjoner:

 • Leverandører, konsulenter og andre 3-parts service tilbydere: Vi kan utgi dine personlige opplysninger til 3-parts leverandører, service tilbydere, entreprenører eller agenter som utfører service for oss, eller på vegne av oss trenger tilgang til denne informasjonen for å utføre jobben. Eksempler inkluderer: betalingsprosesser, dataanalyser, e-poster, verts tjenester, kundeservice og markedsundersøkelser. Vi kan tillate utvalgte 3-parter til å benytte sporingsteknologi på våre web-sider som vil sette dem i stand til å samle data om deg, hvordan du anvender våre web-sider over tid. Denne informasjonen kan benyttes til, også blant annet, å analysere og spore data, bestemme populariteten av bestemt innhold samt for bedre å forstå online aktiviteter. Med mindre det er beskrevet i våre retningslinjer for personvern, vil vi ikke utgi, leie ut eller selge dine personligopplysninger til 3-part for reklameformål.
 • Virksomhetsoverføring: Vi kan dele eller overføre dine personopplysninger i forbindelse med, eller gjennom fusjonsforhandlinger, salg av bedriftsressurser, finansiering eller oppkjøp av hele, eller deler av bedriftens virksomhet til et annet firma.

Hem vil dine personopplysninger bli utgitt til?

Vi deler eller avslører dine personopplysninger kun med 3-part. Vi har kategorisert alle 3-parter slik at du enkelt vil forstå formålet med data-innsamlingen og vår behandlingspraksis. Dersom vi har behandlet dine personopplysninger i tråd med ditt samtykke og du ønsker å trekke samtykket ditt, vær snill å kontakte oss.

 • Reklame, direkte markedsføring og «Lead Generation»
  Facebook, Albacross, LinkedIn
 • Målrettede plattformer
  Google Ads videresalg + Facebook videresalg + LinkedIn videresalg
 • Deling og reklamering på sosiale media
  Facebook reklamering, Instagram reklamering, Linkedln reklamering, Twitter reklamering, YouTube reklamering
 • Web og mobil analysering
  Google Analytics, Analytify, WebARX, Socialinsider.io
 • Web site hosting
  Wordpress.org
5. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene dine
PROTECT™ behandler i utgangspunktet opplysningene om deg på et av følgende grunnlag: (1) Du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine til ett eller flere spesifikke formål (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a), (2) inngåelse eller oppfyllelse av din avtale med PROTECT™ (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav b), (3) hensynet til våre legitime interesser, dvs. de formål som er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f), og/eller (4) oppfyllelse av en juridisk forpliktelse som PROTECT er pålagt (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav c). Det kan dessuten være situasjoner hvor vi behandler personopplysningene dine av hensyn til tredjemanns legitime interesser i forbindelse med de formål som er beskrevet ovenfor, med mindre hensynet til dine interesser veier tyngre (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f).
6. Utlevering av personopplysningene dine til tredjeparter

Vi selger ikke personopplysningene dine til og utveksler ikke slike data med tredjeparter unntatt i det omfang som er angitt i disse personvernretningslinjene.

Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjeparter i det omfang som kreves av lovgivningen, en rettskjennelse eller en avgjørelse truffet av en kompetent offentlig myndighet og med tanke på rettshåndhevelse. Dessuten kan vi dele personopplysningene dine med følgende tredjeparter:

 1. Tredjepartsleverandører som utfører tjenester på våre vegne, herunder fakturering, salg, markedsføring, IT-støtte, reklame, analyse, markedsundersøkelse, kundeservice, produktservice, produksjon, forsendelse og oppfyllelse av bestillinger, datalagring, validering, sikkerhet, forebygging av svindel, behandling av betalinger og juridiske tjenester. Slike tredjepartsleverandører har tilgang til å utføre slike tjenester, men må ikke bruke personopplysningene dine til andre formål.
 2. Andre tredjeparter under forutsetning av ditt samtykke. Når vi videreformidler personopplysningene dine til tredjepart, tar vi alle rimelige forholdsregler for å sikre at slike tredjeparter er bundet av fortrolighets- og databeskyttelsesforpliktelser med hensyn til beskyttelse av personopplysningene dine. Videreformidlingen skjer i overensstemmelse med lovkrav, herunder om inngåelse av databehandleravtaler med relevante parter for å sikre at personopplysninger utelukkende behandles i overensstemmelse med våre instruksjoner, gjeldende lovgivning og forskrifter og til de formål som spesifiseres av oss, og for å sikre passende sikkerhetstiltak.
7. Oppbevaring av personopplysningene dine

Vi oppbevarer ikke opplysningene dine lenger enn nødvendig for de formål de samles inn til. Tidsrommet vi oppbevarer opplysningene, avhenger av hvilke formål vi samler dem inn og bruker dem til.

Personopplysninger vedrørende ditt kjøp og opplysninger om produktgaranti oppbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra kjøpsdatoen, med mindre du har utvidet garantiperioden, eller slike data behandles lovlig til andre formål så som å gi deg personlige fordeler eller personlig direkte markedsføring med ditt samtykke eller for å forfølge våre juridiske krav som oppbevaring av slike opplysninger anses nødvendig for.

Personopplysninger vedrørende vår levering av direkte markedsføring til deg oppbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato du senest har vært aktiv ved opprettelse av vår markedskommunikasjon eller på annen måte viser interesse for slik kommunikasjon.

Personopplysninger relatert til din bruk av våre apper og servicesystemer oppbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato du senest har vært aktiv.

Relevante personopplysninger slettes etter utløpet av ovennevnte perioder, med mindre slike opplysninger lovlig kan oppbevares og behandles til andre formål som vi har juridisk grunnlag for. Når det ikke lenger er behov for personopplysningene dine, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

8. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å gjøre dine rettigheter etter den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning gjeldende. Du kan blant annet be om innsyn i de personopplysninger PROTECT™ er i besittelse av, samt motsette deg behandlingen av opplysningene. Videre kan du be om å rette eller slette eventuelle ukorrekte opplysninger om deg selv, trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysningene dine, samt gjøre din rett til dataportabilitet gjeldende.

Hvis du ønsker å gjøre én eller flere av dine rettigheter gjeldende, bes du kontakte oss på info@protectglobal.com. Anmodningen din vil bli behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Klage på vår behandling av personopplysningene dine kan sendes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-post: dt@datatilsynet.dk

 

9. Oppdateringer
PROTECT™ evaluerer og oppdaterer løpende disse personvernretningslinjene. Du bør derfor regelmessig sjekke disse personvernretningslinjene for eventuelle endringer som kan ha betydning for behandlingen av personopplysningene dine.

Ved fortsatt bruk av dette nettstedet, samtykker du til bruk av cookies.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We use Vimeo to track our video performance.
 • vuid

Decline all Services
Accept all Services